About G & N

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร SARABURI G&N ENGINEER CO.,LTD ผู้นำในการออกแบบ ผลิต จำหน่ายและติดตั้ง อุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ ในการบริหารการจัดการ การผลิตสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีทีมผู้บริหาร และบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบ Heat Exchangers, Replacement Tube Bundles, Oil Coolers พร้อมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบ

" เป็นหนึ่ง คุณภาพ มาตรฐาน  และการบริการ  "

ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาระบบและ องค์กรให้มีศักยภาพทัดเทียมหรือเหนือกว่า คู่แข่ง ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน  กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม ปัจจุบันในการผลิตมีความต้องการใช้ เทคโนโลยี,การพัฒนาครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการขยายตัวขึ้นทุกปี ประกอบกับความตั้งใจแน่วแน่ของทีมผู้บริหาร SARABURI G&N ENGINEER CO.,LTD ที่คำนึงถึงเหตุผล และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการนำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อให้สามารถแนะนำ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ และก้าวเดินเจริญเติบโตควบคู่กับลูกค้าตลอดไป